Sanasto

 

SuomiEnglantiSelite
ehdollistumaton käyttäytymisvaste unconditional response, UREhdollistumaton vaikute (US) saa aikaan ehdollistumattoman käyttäytymisvasteen (UR).
ehdollistumaton ärsyke/vaikute unconditional stimulus, USEhdollistumaton vaste (UR) syntyy ehdollistumattoman vaikutteen (US) seurauksena.
ehdollistunut käyttäytymisvaste conditioned response, CREhdollistunut vaikute (CS) saa aikaan ehdollistuneen käyttäytymisvasteen (CR).
ehdollistunut vahviste conditioned reinforcerEhdollistunut vahviste on vahviste, joka ei ole luontainen, mutta josta on muodostunut vahviste, kun se on yhdistetty muiden (ehdollistumattomien) vahvisteiden kanssa (kts. sekundaarivahviste ja yleistynyt vahviste).
ehdollistunut ärsyke/vaikute conditioned stimulus, CSNeutraalista vaikutteesta muodostuu ehdollistunut vaikute, kun se järjestelmällisesti yhdistetään ehdollistumattoman vaikutteen kanssa.
erotteleva vahvistaminendifferential reinforcementVahvistetaan haluttua käyttäytymistä, jolloin jätetään muu käyttäytyminen vahvistamatta.
erotteluvaikute, erotteleva vaikute discriminative stimulusVaikute, joka ilmaisee, että tietynlaisella käyttäytymisellä on vahvistavia seurauksia (kts. SD ja SΔ)
estäminen, estyminen blockingEstymisessä uusi vaikute esitetään yhdessä jo ehdollistuneen vaikutteen kanssa, eikä uudesta vaikutteesta muodostukaan ehdollistunutta vaikutetta. Toinen vaikute vaikuttaa siis toisen kykyyn muodostua ehdollistuneeksi vaikutteeksi (vrt. varjostaminen).
habituaatiohabituationReagointikynnys nousee ja vaste heikentyy (vrt. herkistyminen). Kyseessä on nimenomaan käyttäytymiseen liittyvä vasteen heikentyminen, joka johtuu toistuneesta vaikutteesta eikä siten käsitä aistiadaptaatiota tai motorista uupumista
heikennepunisherHeikenne on jotakin sellaista, joka vähentää käyttäytymisen todennäköisyyttä.
herkistyminensensitizationHerkistymisessä reagointikynnys madaltuu ja vaste voimistuu (vrt. habituaatio).
houkutteluluringEläintä johdatetaan toimimaan halutulla tavalla siten, että se seuraa esim. kädessä olevaa ruokaa.
häivyttäminenfadingMikäli koulutuksessa on käytetty apuna esim. kohteita tai käsiapuja, häivytetään ne myöhemmin, jolloin vihjeenä toimii enää esim. suullinen vihje.
jälkiehdollistaminentrace conditioningEhdollistumaton vaikute esiintyy selkeästi ehdollistuneen vaikutteen jälkeen, jolloin ehdollistunut vaikute (CS) ehtii siis alkaa ja loppua ennen kuin ehdollistumaton vaikute (US) ilmaantuu.
KGSkeep going signalMerkki, joka kertoo eläimelle, että se saavuttaa lopulta vahvisteen jatkaessaan tiettyä käyttäytymistä.
klassinen ehdollistuminen classical conditioningKlassista ehdollistumista ohjaavat sitä edeltävät tapahtumat. Klassisesti ehdollistuneet reaktiot ovat opittuja (vrt. refleksit).
kohdetargetKohde voi olla mikä tahansa asia tai esine, jota voidaan käyttää apuna koulutuksessa (esim. kosketuskeppi).
korkeamman asteen ehdollistuminenhigher-order conditioning Alun perin neutraalista vaikutteesta muodostuu ehdollistunut vaikute, kun se ilmaantuu järjestelmällisesti yhdessä ehdollistuneen vaikutteen kanssa. Kun alun perin neutraali vaikute esiintyy ennen ensimmäistä vaikutetta (CS1), on kyseessä toisen asteen ehdollistuminen, jolloin neutraalista vaikutteesta muodostuu ehdollistunut vaikute (CS2).
kylläisyys, kyllääntyminen satiationPrimaarivahvisteen (esimerkiksi ruoka) tehokkuus laskee kyllääntymisen (esimerkiksi syömisen) seurauksena.
käyttäytyminenbehaviorOppimisen ilmaantumisen myötä tapahtuva muutos on käyttäytymistä. Käyttäytyminen on kaikkea sitä, mitä eläin (tai ihminen) tekee ja mikä on mitattavissa.
käyttäytymistä motivoivat tekijätmotivating operationsKäyttäytymistä motivoivat tekijät ovat mitä tahansa sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat vahvisteiden tai heikenteiden tehokkuuteen. Käyttäytymistä motivoivat tekijät voidaan jakaa seurausten tehokkuutta vahvistaviin tekijöihin (establishing operations, EO) sekä seurausten tehokkuutta heikentäviin tekijöihin (abolishing operations, AO).
latenssilatencyAjallinen viive vihjeen lopusta suorittamisen aloittamiseen.
läheisyys, kontiguiteetti contiguityKontiguiteetilla viitataan kahden tapahtuman väliseen läheisyyteen ajassa ja paikassa. Sillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi aikaa ehdollistuneen ja ehdollistumattoman vaikutteen välissä, kun vaikutteet esiintyvät peräkkäin.
myrkyttynyt vihjepoisoned cueVihje, jossa on positiivisen vahvisteen lisäksi läsnä negatiivinen vahviste.
naksutinkoulutusclicker trainingKoulutusmetodi, joka perustuu eläimen omaan aktiivisuuteen (kts. sheippaaminen). Koulutuksessä hyödynnetään jotain merkkiä (esim. naksuttimen ääni), joka kertoo eläimelle sen tehneen oikein.
negatiivinen heikentäminen / rankaisunegative punishmentNegatiivisessa heikentämisessä käyttäytymisen todennäköisyys vähentyy, kun käyttäytymisen seurauksena jotakin miellyttävää poistuu.
negatiivinen vahvistus / vahvistaminen negative reinforcementNegatiivisessa vahvistuksessa käyttäytyminen lisääntyy tai vahvistuu, kun jotain epämiellyttävää poistetaan tai sitä vähennetään käyttäytymisen seurauksena.
operantti ehdollistuminen operant conditioningProsessi, jossa käyttäytyminen muuttuu sitä seuraavien vahvisteiden tai heikenteiden seurauksena.
operantti käyttäytyminen operant behaviorKäyttäytymistä, jota kontrolloivat seuraukset.
operantti sammuminen operant extinctionAiemmin vahvistettu käyttäytyminen ei enää johda vahvisteisiin, jonka seurauksena käyttäytymisen esiintymisen todennäköisyys pienenee ja lopulta sammuu kokonaan.
palkkasignaali/palkkiomerkkireward markerSignaali (esim. naksuttimen ääni), joka merkkaa sen kohdan, kun eläin teki oikein. Lisäksi se kertoo eläimelle, että primaarivahviste (esim. ruoka) on tulossa.
pivottipivotPivotiksi kutsutaan koirien takapäänkäyttöharjoitusta, jossa koira pyörii ympyrää pitäen samalla etutassujaan esim. vadin päällä. Voidaan hyödyntää myös sivulletulon opetuksessa.
positiivinen vahviste positive reinforcerPositiivisen vahviste on osa positiivista vahvistusta. Mikäli käyttäytymistä seuraava vaikute lisää käyttäytymisen todennäköisyyttä tulevaisuudessa, on kyseessä vahviste. Positiivinen vahviste on jotakin sellaista, mitä yksilö tavoittelee.
positiivinen vahvistus / vahvistaminenpositive reinforcementPositiivisessa vahvistuksessa käyttäytyminen lisääntyy vai vahvistuu, kun käyttäytymistä seuraa jotain miellyttävää.
primaarivahvisteprimary reinforcerPrimaarivahviste on jotakin sellaista, mitä yksilö luontaisesti haluaa eikä siten ole seurausta oppimisesta. Vahvisteena primaarivahvisteet ovat tehokkaita ja niitä voidaankin kutsua myös ehdollistumattomiksi vahvisteiksi.
positiivinen heikentäminen / rankaisupositive punishmentPositiivisessa heikentämisessä käyttäytymisen todennäköisyys vähentyy, kun käyttäytymistä seuraa jotain epämiellyttävää.
pseudoehdollistuminenpseudoconditioningVaikute saa aikaan vasteen, kun vaikute on esiintynyt samassa kontekstissa toisen vaikutteen kanssa, vaikka kumpikaan vaikutteista ei ole esiintynyt kontingentissa suhteessa toisiinsa.
sammuttaminenextinctionSammuttamiseksi kutsutaan tilannetta, jossa ehdollistunut vaikute esitetään toistuvasti ilman ehdollistumatonta vaikutetta. Tämä johtaa siihen, että ehdollistuneesta vasteesta tulee heikompi ja lopulta se sammuu kokonaan.
SD (S+) SD (S+) Erotteleva vaikute, joka ilmaisee, että tietynlaisella käyttäytymisellä on vahvistavia seurauksia.
SΔ (S-) SΔ (S-) Erotteleva vaikute, joka ilmaisee, että vahvistetta ei ole saatavilla.
sammumiseen liittyvä vastustus resistance to extinctionKäyttäytymisen jatkuminen sen jälkeen, kun vahvistaminen päättyy.
sammumispurkaus, sammumispyrähdysextinctionKun käyttäytymistä ei enää vahvisteta, saattaa se hetkellisesti voimistua.
sheippaaminenshapingKäyttäytymisen muotoilu ns. tyhjästä eläimen tarjoamisen kautta.
sovellettu käyttäytymisanalyysiapplied behavior analysis (ABA)Psykologian tieteenhaara, jossa sovelletaan oppimisteoriaan perustuvia tekniikoita käyttäytymisen ymmärtämiseksi ja muuttamiseksi.
spontaani palautuminenspontaneous recoverySpontaanilla palautumisella viitataan käyttäytymiseen, joka esiintyy sammumisen jälkeen ehdollistuneen vaikutteen jälleen ilmaantuessa.
taaksepäin ehdollistaminenbackward conditioningEhdollistunut vaikute (CS) seuraa ehdollistumatonta vaikutetta (US).
toissijainen / sekundaarivahviste secondary reinforcerToisin kuin primaarivahvisteet, sekundaarivahvisteet eivät ole luontaisia, vaan seurausta oppimiskokemuksista. Sekundaarivahvisteet yhdistetään muiden (yleensä ehdollistumattomien) vahvisteiden kanssa, jolloin niitä voidaan kutsua myös ehdollistuneiksi vahvisteiksi.
vahvistereinforcementMikä tahansa käyttäytymisen seuraus, jonka myötä käyttäytyminen vahvistuu. Vahviste lisää jonkin käyttäytymisen todennäköisyyttä tai ylläpitää käyttäytymisen ja sen vahvistajan välistä suhdetta.
vahvisteaikataulureinforcement scheduleKäyttäytymisen vahvistaminen tietyllä aikataululla, esim. eläintä palkitaan joka 3. kerta halutusta käyttäytymisestä. Vahvisteaikatauluja on useita erilaisia.
vahvistussuhdecontingencyVahvistussuhteella eli kontingenssilla tarkoitetaan kahden muuttujan välistä yhteyttä siten, että muuttuja X ilmaantuu sillä ehdolla, että myös muuttuja Y ilmaantuu (esim. vahviste seuraa käyttäytymistä; tämä voidaan määritellä kahdella ehdollisella todennäköisyydellä).
vaikutteen korvautumisen teoria stimulus-substitution theoryTeoria, jonka mukaan ehdollistumisprosessin aikana syntyisi uusia hermostollisia yhteyksiä ehdollistuneita ja ehdollistumattomia vaikutteita käsittelevien hermosolujen välille. Toisin sanottuna sekä CS että US stimuloisivat lopulta samaa aivojen aluetta, eli ehdollistunut vaikute korvaisi ehdollistumattoman vaikutteen
varjostaminenovershadowingToinen vaikute vaikuttaa toisen kykyyn muodostua ehdollistuneeksi vaikutteeksi. Varjostamisessa vaikutus perustuu vaikutteen ominaisuuksiin, esimerkiksi intensiteettiin: vahvempi vaikute saattaa varjostaa heikompia vaikutteita.
viive-ehdollistaminendelayed conditioningEhdollistunut ja ehdollistumaton vaikute esiintyvät osin päällekkäin: ehdollistumaton vaikute ilmaantuu ennen kuin ehdollistunut vaikute katoaa.
virheetön oppiminenerrorless learningKoulutusprosessi, jonka tavoitteena on käyttää mahdollisimman paljon positiivista vahvistamista ja mahdollisimman vähän sammuttamista.
virhesignaalino reward marker, NRMMerkki, joka kertoo eläimelle, että vahvistetta ei ole tulossa. Merkataan ei toivottua käyttäytymistä.
yhtäaikainen ehdollistaminen simultaneous conditioningEhdollistunut ja ehdollistumaton vaikute (CS ja US) esiintyvät täsmälleen samaan aikaan yhtä pitkän ajan.
yleistynyt vahvistegeneralized reinforcerYleistyneiksi vahvisteiksi kutsutaan sellaisia ehdollistuneita vahvisteita, jotka on yhdistetty useiden erilaisten vahvisteiden kanssa. Ihmisillä yksi keskeinen yleistynyt vahviste on raha, sillä raha itsessään ei merkitse mitään, mutta se on kautta aikojen mahdollistanut erilaisten asioiden ostamisen.
ärsykekontrolli, vaikutehallintastimulus controlEläin tekee tietyn toiminnon vihjeestä ja vain vihjeestä.